O konferencji

1402794378727173

Kształtowanie się tożsamości osobowej to złożony proces. Potrafimy zachować ciągłość między różnymi momentami naszego życia, choć ono samo nieustannie się zmienia. Scalamy różne aspekty swojej osoby, choć uzyskana w ten sposób jedność jest nietrwała i wymaga ciągłego odtwarzania. Identyfikacja siebie – istoty duchowej i cielesnej, żyjącej w określonych warunkach społeczno-kulturowych, odnoszącej się do tradycji i historii – dokonuje się na wielu płaszczyznach. Stąd też namysł nad tożsamością osobową powinien mieć interdyscyplinarny charakter. Do podjęcia go zapraszamy filozofów, psychologów, socjologów, kulturoznawców, polonistów i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych.

Proponowane obszary tematyczne:

1. Różnica pomiędzy filozoficznym, psychologicznym i socjologicznym pojęciem tożsamości osobowej. O czym mówi każde z tych pojęć? Z czego wynika zainteresowanie tożsamością osobową każdej z tych dziedzin? Jakie aspekty tożsamości osobowej są dla nich istotne?

2. Wzajemne zależności i uwarunkowania pomiędzy filozoficznymi, psychologicznymi i socjologicznymi koncepcjami tożsamości osobowej. Filozoficzne podstawy koncepcji psychologicznych i socjologicznych. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania filozoficznych problemów dotyczących pojęcia osoby.

3. Źródła problematyki tożsamości osobowej w obszarze filozofii. Czy problematyka tożsamości osobowej jest uniwersalna, niezależna od przyjętej koncepcji filozoficznej czy raczej uwarunkowana szerszą perspektywą filozoficzną? Czy stanowi problem logicznie pierwotny czy jest wynikiem bardziej ogólnych problemów filozoficznych?

4. Metafizyczne podstawy pojęcia osoby. Problem „czym jesteśmy?”: zakładając, że jesteśmy osobami, czym jest obiekt metafizyczny, którym jesteśmy my jako osoby? Problem osobowości: zakładając, że istnieje jakiś obiekt metafizyczny jako podstawa pojęcia osoby, jakie własności ten obiekt posiada, które decydują o tym, że obiekt ten jest osobą? Zagadnienie solipsyzmu: dzięki czemu we własnym doświadczeniu rozróżniamy z jednej strony siebie samego, z drugiej zaś to, co nie jest nami?

5. Psychologiczne i socjologiczne podstawy poczucia własnej tożsamości. W jaki sposób pojęcie samego siebie kształtuje się w toku rozwoju dziecka? Pojęcie samego siebie a kształtowanie się osobowości: w jaki sposób, na jakiej podstawie przypisujemy sobie cechy, kształtując obraz samego siebie? Czynniki indywidualne i społeczne mające wpływ na kształtowanie się obrazu samego siebie. Znaczenie ciała w procesie identyfikacji siebie.

6. Znaczenie tożsamości osobowej. Dlaczego, jeśli w ogóle, tożsamość osobowa ma znaczenie? Z jakich praktycznych potrzeb wynika zainteresowanie tożsamością osobową? Jak potrzeby te zaspakajane są przez koncepcje filozoficzne? Znaczenie filozoficznej koncepcji tożsamości osobowej dla innych dziedzin.